Optimal cutoff level of serum squamous cell carcinoma antigen to detect recurrent cervical squamous cell carcinoma during post-treatment surveillance
Jinju Oh, Jin Young Bae
Obstet Gynecol Sci. 2018;61(3):337-343.   Published online 2018 Apr 23     DOI: https://doi.org/10.5468/ogs.2018.61.3.337
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Serum Exosomal lncRNA DLX6-AS1 Is a Promising Biomarker for Prognosis Prediction of Cervical Cancer
Xian-zhen Ding, Shi-qiang Zhang, Xiao-lan Deng, Jin-hu Qiang
Technology in Cancer Research & Treatment.2021; 20: 153303382199006.     CrossRef
Can serial evaluation of serum SCC-Ag-level predict tumor recurrence and patient survival in squamous-cell carcinoma of uterine cervix treated with definitive chemoradiotherapy? A multi-institutional analysis
Kyu Hye Choi, Mina Yu, Songmi Jeong, Jong Hoon Lee
International Journal of Clinical Oncology.2020; 25(7): 1405.     CrossRef
The kinetic profile and clinical implication of SCC-Ag in squamous cervical cancer patients undergoing radical hysterectomy using the Simoa assay: a prospective observational study
Shuang Ye, Xiaohua Sun, Bin Kang, Fei Wu, Zhong Zheng, Libing Xiang, Mylène Lesénéchal, Fabienne Heskia, Ji Liang, Huijuan Yang
BMC Cancer.2020;[Epub]     CrossRef
Predictive value of preoperative serum squamous cell carcinoma antigen (SCC–Ag) level on tumor recurrence in cervical squamous cell carcinoma patients treated with radical surgery: A single-institution study
Qinhao Guo, Jun Zhu, Yong Wu, Hao Wen, Lingfang Xia, Xiaohua Wu, Xingzhu Ju
European Journal of Surgical Oncology.2020; 46(1): 131.     CrossRef
Detection of Recurrent Cervical Cancer and Prediction of Its Patient Survival with Serum Squamous-Cell Carcinoma-Antigen and 2-[18F] Fluoro-2-Deoxy-d-Glucose-Positron Emission Tomography/Computed Tomography
Nan-Jing Peng, Chin Hu, Yu-Li Chiu, Chang-Ching Yu, Chia-Jung Li, Jim Jinn-Chyuan Sheu, An-Jen Chiang
Diagnostics.2020; 10(9): 657.     CrossRef
Diagnostic Strategies for Recurrent Cervical Cancer: A Cohort Study
Xiaopei Chao, Junning Fan, Xiaochen Song, Yan You, Huanwen Wu, Ming Wu, Lei Li
Frontiers in Oncology.2020;[Epub]     CrossRef
Prognostic biomarkers of cervical squamous cell carcinoma identified via plasma metabolomics
Huihui Zhou, Qi Li, Tong Wang, Hong Liang, Yanan Wang, Yani Duan, Min Song, Yaoxian Wang, Hong Jin
Medicine.2019; 98(26): e16192.     CrossRef
The role of squamous cell carcinoma antigen (SCC Ag) in outcome prediction after concurrent chemoradiotherapy and treatment decisions for patients with cervical cancer
Jingxuan Fu, Weiping Wang, Yidan Wang, Chengeng Liu, Peichang Wang
Radiation Oncology.2019;[Epub]     CrossRef